blank

Katalog informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003., 077/2011), Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje Katalog informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama se može ostvariti putem javnog weba www.fdmz.hr ili podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva elektroničkim ili pisanim putem.

Vezani sadržaj

  • Katalog informacija
  • Odluka o ustrojstvu kataloga informacija
  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  • Zahjtev za pristup informacijama


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)

webmail studomat