• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor 


-    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, za rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju


Kandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti 


Kandidati se prijavljuju se na obrascu br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem. Obrasci za prijavu na natječaj mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva uprave Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.


Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom te u elektroničnom obliku na CD-u. 


Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi kandidati  bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.


Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:  http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se na adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
Ulica cara Hadrijana 10E 
31000 Osijek 
s naznakom „Prijava na natječaj  za izbor asistenta na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju“

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal