Natječaj za zapošljavanje

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


raspisuje


N A T J E Č A J


za izbor 


  1. na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

- jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom


  1. na Katedri za dentalnu medicinu

2.1.    dva zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom


2.2.    dva nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina


2.3.    jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina


  1. na Katedri za kliničku medicinu

3.1.    pet suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti


3.2.    jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija


Kandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 2.2. natječaja) i uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017). Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 2.2. natječaja) moraju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje. Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti


Kandidati za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta (točke 1. i 2.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani navedenim obrascem.


Kandidati za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 2.2. natječaja) prijavljuju na obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Kandidati za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 2.3. natječaja) prijavljuju na obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.


Kandidati za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 3.1. i 3.2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.


Obrasci za prijavu na natječaj i tablica s popisom uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:

http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Kandidati za izbor u suradnička zvanja asistenta i poslijedoktoranda (točke 1., 2.1., 2.3., 3.1. i 3.2. natječaja), a koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva uprave Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738


Kandidati koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.


Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom te u elektroničnom obliku na CD-u. CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.


Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi kandidati  bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. 


Rok za podnošenje prijave na natječaj za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta (točke 1. i 2.1. natječaja) je 30 dana od dana objave natječaja.


Rok za podnošenje prijave na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 2.2. natječaja), naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 2.3. natječaja) i naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 3.1. i 3.2. natječaja) je 8 dana od dana objave natječaja.


Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podatakaobjavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:  http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se na adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 

Ulica cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek 

s naznakom „Prijava na natječaj  pod točkom natječaja ____“ (upisati točku natječaja)

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija