blank

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine

Vrsta studija: 1

sveučilišni izvanredni

Mjesto izvođenja studija:

Osijek

Trajanje studija:

6 godina, odnosno 12 semestara (360 ECTS bodova)

Naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina student stječe akademski naziv doktor dentalne medicine (dr. med. dent.).

dopusnica dentalna medicina1 Page 1

dopusnica dentalna medicina1 Page 2

dopusnica dentalna medicina1 Page 3

Uvjeti upisa na studij

1. Pravo upisa u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dentalne medicine, sukladno Zakonu, Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Privremenom Statutu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilniku o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilniku o provođenju državne mature imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od minimalno četiri godine i pristupili državnoj maturi  i ispunili  minimalne uvjete kako slijedi:
1.    Srednja ocjena četiri razreda srednje škole – 25%
2.    Hrvatski jezik – položena razina B
3.    Matematika – položena razina B
4.    Strani jezik – položena razina B
Izborni predmeti
1.    ili biologija ili fizika ili kemija – 25%
2.    ili biologija ili fizika ili kemija – 20%
3.    ili biologija ili fizika ili kemija – 20%
Studenti stječu pravo upisa na temelju  rezultata ostvarenih u postupku Državne mature i provjere posebnih sposobnosti.
Provjera posebnih sposobnosti:
Test psihomotorike koji provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - do 100 bodova (10%).

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati uz provjeru posebnih sposobnosti:
Test psihomotorike koji provodi  Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Student će usvojiti suvremena znanja:

 • imaju široke temelje teorijskog znanja i praktičnih vještina koje su potrebite za samostalni rad u ordinaciji dentalne medicine,
 • imati će znanstveno obrazovanje koje omogućuje znanstveni način razmišljanja,
 • stječu su medicinsko-etičke stavove,
 • poštuju privatnost bolesnika, te čuvaju profesionalnu tajnu,
 • pripremljeni su za daljnji razvoj i napredak dentalne medicine,
 • stječu sistematičan način razmišljanja i strukturirani pristup stomatološkim problemima tijekom svog obrazovanja,
 • ispunjavaju zakonske uvjete za rad u stomatološkoj profesiji i za daljnje obrazovanje te su spremni preuzeti odgovornost povezanu sa zvanjem doktora dentalne medicine,
 • posjeduju znanje o prikladnom dijagnostičkom algoritmu,
 • sposobni su donijeti prikladne terapijske odluke,
 • upoznati su sa strukturom, organizacijom i financiranjem zdravstva,
 • upoznati su sa načinima vođenja zdravstvene dokumentacije,
 • osposobljeni su za pravilno korištenje relevantne medicinske informacije,
 • sposobni su pristupiti psihijatrijskom bolesniku uvažavajući sve njegove specifične potrebe,
 • osposobljeni su pružiti adekvatnu dentalno-medicinsku uslugu djeci,
 • sposobni su izraziti se i komunicirati na način koji je razumljiv i prihvatljiv bolesniku,
 • suosjećaju s bolesnicima u njihovu psihosocijalnom okružju,
 • spremni su surađivati s drugim zdravstvenim stručnjacima, te su sposobni ostvariti uspješan timski rad,
 • voljni su podučavati kolege i razvijati vlastite vještine podučavanja,
 • otvoreni su za mjere osiguranja kvalitete i povremenu procjenu vlastite kompetencije u području dentalne medicine i standarda znanja,
 • spremni su razmišljati o promjenama socioekonomskih čimbenika u liječenju,
 • ispunjavaju zakonske standarde u odnosu na trajno teorijsko i praktično usavršavanje,
 • upoznati su sa štetnim učincima ionizirajućeg zračenje, te načinima zaštite,
 • posjeduju znanje o anesteziranju boli u području usne šupljine,
 • posjeduju osnovna medicinska znanja kako bi mogli pružiti pomoć u svim slučajevima medicinske hitnosti,
 • posjeduju znanja za intervenciju u slučaju hitnosti u dentalnoj medicini (trauma zuba, teški pulpitisi),
 • osposobljeni su za poboljšanje preventivne zaštite u dentalnoj medicini.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Samim ustrojem studijskih programa Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Tijekom studija na svim studijskim programima studentima je omogućeno pohađanje nastave i praktičnog dijela nastave u nastavnim bazama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koje su rasprostranjene diljem cijele Hrvatske te su u svojim područjima često centri izvrsnosti. Stoga je studentima omogućeno u praćenje nastave u nekim od najboljih centara određenih medicinskih vještina, što uvelike pridonosi i takvom vidu mobilnosti studenata.
Također je omogućena mobilnost studenata unutar samog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek u vidu polaganja izbornih predmeta na ostalim fakultetima u sastavu Sveučilišta.

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).

 Studijski-programi-grafikon

Popis kolegija po godinama studija

 

I. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Anatomija  1

15

7

30

5

O

Biofizika

24

16

20

6

O

Medicinska biologija

30

30

30

8

O

Osnove rada na računalu

5

0

20

2

O

Komunikacija

8

46

0

4

O

Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika

45

57

0

8

O

II. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Anatomija  1

15

8

30

5

O

Medicinska kemija

30

30

15

7

O

Hitna medicinska pomoć 1

15

25

20

6

O

Stručna praksa 1

0

0

40

3

O

Uvod u dentalnu medicinu

10

15

0

2

I

Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini

18

7

0

2

I

Engleski jezik 1

25

0

0

2

I

Tjelesna kultura 1

50

2

I

III. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Anatomija  2

30

15

20

6

O

Biokemija

30

30

15

6

O

Fiziologija

18

30

10

6

O

Histologija i embriologija

15

10

20

5

O

Fiziologija živaca

20

10

15

5

O

Oralna biologija

8

21

17

5

O

IV. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Fiziologija

22

30

10

4

O

Histologija i embriologija

15

10

15

3

O

Zdravlje i okoliš

23

41

11

4

O

Oralna biologija

27

12

18

3

O

Temelji biostatistike

3

27

30

4

O

Stručna praksa 2

0

0

40

3

O

Etika u dentalnoj medicini

10

15

0

2

I

Prehrana i zdravlje

10

15

0

2

I

Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi

20

5

0

2

I

Engleski jezik 2

25

0

0

2

I

Tjelesna kultura 2

0

0

50

2

I

V. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Farmakologija i toksikologija

15

32

30

5

O

Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija

25

30

20

5

O

Metode javnog zdravlja

15

15

0

2

O

Patologija i oralna patologija

25

60

0

5

O

Patološka fiziologija

20

50

0

4

O

Gnatologija

30

15

30

4

O

Predklinički praktikum

50

2

105

8

O

VI. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Predklinički praktikum

42

3

63

4

O

Patologija i oralna patologija

25

25

0

3

O

Patološka fiziologija

25

20

5

3

O

Klinička propedeutika

25

15

15

3

O

Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala

36

24

0

3

O

Farmakologija i toksikologija

15

13

10

2

O

Stručna praksa 3

0

0

40

3

O

Informatika u zdravstvu

10

0

15

2

I

Prevencija i kontrola infekcija u dent. medicini

10

15

0

2

I

Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba

5

20

0

2

I

Engleski jezik 3

25

0

0

2

I

VII. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Stomatološka propedeutika

30

20

30

6

O

Opća i dentalna radiologija

10

15

15

3

O

Infektologija i epidemiologija

11

27

7

3

O

Klinička medicina 1

45

40

5

5

O

Kirurgija

20

30

10

4

O

Klinička medicina 2

30

40

5

4

O

Bolesti zuba 1

30

0

0

2

O

VIII. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Bolesti usta i parodontologija 1

15

 

30

3

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 1

15

30

30

4

O

Bolesti zuba 1

15

 10

45

3

O

Oralna kirurgija 1

30

 

30

4

O

Fiksna protetika 1

15

10 

45

3

O

Mobilna protetika 1

15

7

30

3

O

Hitna medicinska pomoć 2

10

30

20

4

O

Stručna praksa 4

 

 

40

3

O

Uvod u znanstveni rad

10

0

15

2

I

Oralna higijena

15

10

0

2

I

Društveni utjecaj na oralno zdravlje

10

15

0

2

I

Engleski jezik 4

25

0

0

2

I

IX. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Klinička medicina 3

32

32

15

4

O

Ginekologija i opstetricija

6

10

5

1

O

Pedijatrija

6

10

5

1

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti zuba 2

15

0

75

4

O

Oralna kirurgija 2

30

5

60

5

O

Mobilna protetika 2

10

5

30

3

O

Fiksna protetika 2

15

15

25

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

X. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

Oralna kirurgija 2

0

10

90

4

O

Bolesti zuba 2

15

0

60

4

O

Ortodoncija 1

8

2

10

2

O

Maksilofacijalna kirurgija

15

0

30

2

O

Fiksna protetika 2

15

15

30

4

O

Dentalna medicina starije dobi

15

15

15

2

O

Stručna praksa 5

0

0

40

3

O

Minimalno invazivna kirurgija

10

15

0

2

I

Dentalna fotografija

10

0

15

2

I

Maksilofacijalna rekonstrukcijska kirurgija

5

15

5

2

I

Upotreba lasera u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

Engleski jezik 5

25

0

0

2

I

XI. semestar

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Dječja  i preventivna dentalna medicina 3

10

10

40

4

O

Mobilna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti zuba 3

0

5

60

4

O

Fiksna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Ortodoncija 2

15

10

30

4

O

Oralna kirurgija 3

0

10

30

3

O

XII. semestar 

 

 

 

 

 

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

Mobilna protetika 3

0

5

55

4

O

Bolesti zuba 3

0

15

60

4

O

Fiksna protetika 3

0

5

60

4

O

Sudska medicina i stomatologija

10

10

10

2

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Dentalna implantologija

15

15

15

2

O

Integrativna dentalna medicina

0

30

0

1

O

Diplomski rad

0

120

0

2

O

Klinička praksa(studentski rad pod nadzorom)

0

0

400

4

O

Opioidi u kliničkoj praksi

9

8

8

2

I

Dentalna medicina i zdravstveno pravo

10

15

0

2

I

Menadžment u dentalnoj medicini

20

5

0

2

I

Augmentacijske tehnike u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

Engleski jezik 6

25

0

0

2

I

 

 

 

 

 

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Anatomija  1

15

7

30

5

O

Biofizika

24

16

20

6

O

Medicinska biologija

30

30

30

8

O

Osnove rada na računalu

5

0

20

2

O

Komunikacija

8

46

0

4

O

Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika

45

57

0

8

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Anatomija  1

15

8

30

5

O

Medicinska kemija

30

30

15

7

O

Hitna medicinska pomoć 1

15

25

20

6

O

Stručna praksa 1

0

0

40

3

O

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

10

15

0

2

I

 

Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini

18

7

0

2

I

 

Engleski jezik 1

25

0

0

2

I

 

Tjelesna kultura 1

50

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Anatomija  2

30

15

20

6

O

Biokemija

30

30

15

6

O

Fiziologija

18

30

10

6

O

Histologija i embriologija

15

10

20

5

O

Fiziologija živaca

20

10

15

5

O

Oralna biologija

8

21

17

5

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Fiziologija

22

30

10

4

O

Histologija i embriologija

15

10

15

3

O

Zdravlje i okoliš

23

41

11

4

O

Oralna biologija

27

12

18

3

O

Temelji biostatistike

3

27

30

4

O

Stručna praksa 2

0

0

40

3

O

 

Etika u dentalnoj medicini

10

15

0

2

I

 

Prehrana i zdravlje

10

15

0

2

I

 

Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi

20

5

0

2

I

 

Engleski jezik 2

25

0

0

2

I

 

Tjelesna kultura 2

0

0

50

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Farmakologija i toksikologija

15

32

30

5

O

Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija

25

30

20

5

O

Metode javnog zdravlja

15

15

0

2

O

Patologija i oralna patologija

25

60

0

5

O

Patološka fiziologija

20

50

0

4

O

Gnatologija

30

15

30

4

O

Predklinički praktikum

50

2

105

8

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Predklinički praktikum

42

3

63

4

O

Patologija i oralna patologija

25

25

0

3

O

Patološka fiziologija

25

20

5

3

O

Klinička propedeutika

25

15

15

3

O

Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala

36

24

0

3

O

Farmakologija i toksikologija

15

13

10

2

O

Stručna praksa 3

0

0

40

3

O

 

Informatika u zdravstvu

10

0

15

2

I

Prevencija i kontrola infekcija u dent. medicini

10

15

0

2

I

 

Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba

5

20

0

2

I

 

Engleski jezik 3

25

0

0

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Stomatološka propedeutika

30

20

30

6

O

Opća i dentalna radiologija

10

15

15

3

O

Infektologija i epidemiologija

11

27

7

3

O

Klinička medicina 1

45

40

5

5

O

Kirurgija

20

30

10

4

O

Klinička medicina 2

30

40

5

4

O

Bolesti zuba 1

30

0

0

2

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Bolesti usta i parodontologija 1

15

 

30

3

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 1

15

30

30

4

O

Bolesti zuba 1

15

 10

45

3

O

Oralna kirurgija 1

30

 

30

4

O

Fiksna protetika 1

15

10 

45

3

O

Mobilna protetika 1

15

7

30

3

O

Hitna medicinska pomoć 2

10

30

20

4

O

Stručna praksa 4

 

 

40

3

O

 

Uvod u znanstveni rad

10

0

15

2

I

 

Oralna higijena

15

10

0

2

I

 

Društveni utjecaj na oralno zdravlje

10

15

0

2

I

 

Engleski jezik 4

25

0

0

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Klinička medicina 3

32

32

15

4

O

Ginekologija i opstetricija

6

10

5

1

O

Pedijatrija

6

10

5

1

O

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti zuba 2

15

0

75

4

O

Oralna kirurgija 2

30

5

60

5

O

Mobilna protetika 2

10

5

30

3

O

Fiksna protetika 2

15

15

25

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Dječja  i preventivna dentalna medicina 2

10

10

30

3

O

Bolesti usta i parodontologija 2

15

0

30

3

O

Oralna kirurgija 2

0

10

90

4

O

Bolesti zuba 2

15

0

60

4

O

Ortodoncija 1

8

2

10

2

O

Maksilofacijalna kirurgija

15

0

30

2

O

Fiksna protetika 2

15

15

30

4

O

Dentalna medicina starije dobi

15

15

15

2

O

Stručna praksa 5

0

0

40

3

O

 

Minimalno invazivna kirurgija

10

15

0

2

I

 

Dentalna fotografija

10

0

15

2

I

 

Maksilofacijalna rekonstrukcijska kirurgija

5

15

5

2

I

 

Upotreba lasera u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

 

Engleski jezik 5

25

0

0

2

I

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Dječja  i preventivna dentalna medicina 3

10

10

40

4

O

Mobilna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti zuba 3

0

5

60

4

O

Fiksna protetika 3

5

10

45

4

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Ortodoncija 2

15

10

30

4

O

Oralna kirurgija 3

0

10

30

3

O

 

 

 

 

 

 

 

MODUL

PREDMET

P

S

V

ECTS

STATUS

 

Mobilna protetika 3

0

5

55

4

O

Bolesti zuba 3

0

15

60

4

O

Fiksna protetika 3

0

5

60

4

O

Sudska medicina i stomatologija

10

10

10

2

O

Bolesti usta i parodontologija 3

15

0

45

4

O

Dentalna implantologija

15

15

15

2

O

Integrativna dentalna medicina

0

30

0

1

O

Diplomski rad

0

120

0

2

O

Klinička praksa(studentski rad pod nadzorom)

0

0

400

4

O

 

Opioidi u kliničkoj praksi

9

8

8

2

I

Dentalna medicina i zdravstveno pravo

10

15

0

2

I

Menadžment u dentalnoj medicini

20

5

0

2

I

Augmentacijske tehnike u dentalnoj medicini

15

0

10

2

I

Engleski jezik 6

25

0

0

2

I

 

 

webmail studomat