blank

Laboratorij za translacijsku medicinu

1. UVOD
Obzirom na potrebu usklađivanja ustrojstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s propisima navedenim u Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a kako su ostvareni uvjeti prema Odluci o ustrojbenim jedinicama znasntveno-nastavnih/umjetničkih nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ožujak 2014.), na temelju dogovora i na inicijativu dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, i predsjednice Katedre za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Martine Smolić pokreće se postupak za osnivanje Laboratorija za translacijsku medicinu pri Zavodu za Integrativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Inicijativu za osnivanje Laboratorija za translacijsku medicinu pokreću:
prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednica Katedre za farmakologiju i biokemiju, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Na sastanku Zavoda za Integrativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koji je održan u utorak, 13. studenoga 2018. s početkom u 15.00 sati u Uredu dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E sastanku su nazočili članovi Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju i Katedre za farmakologiju i biokemiju, kao inicijativni odbor:

1. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, pročelnik Zavoda za integrativnu medicinu, predsjednik Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
2. izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednica Katedre za farmakologijui biokemiju
3. doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Katedre za farmakologiju i biokemiju
4. izv. prof. dr. sc. Marko Boban, izvanredan profesor Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
5. izv. prof. dr. sc. Snježana Džijan, izvanredna profesorica Katedre za farmakologiju i biokemiju
6. doc. dr. sc. Robert Smolić, docent Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
7. Nikola Volarić, dr. med., asistent Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
8. Jelena Jakab, dr. med., asistentica Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
9. Marin Kuharić, dr. med., asistent Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
10. Nikola Raguž-Lučić, dr. med., asistent Katedre za farmakologiju i biokemiju
11. Vjera Ninčević, dr. med., asistentica Katedre za farmakologiju i biokemiju
12. Tea Omanović Kolarić, dr. med., asistentica Katedre za farmakologiju i biokemiju
13. Lucija Kuna, mag. biol., asistentica Katedre za biologiju i kemiju
14. Sabina Steiner Srdarević, mag. pharm., asistentica Katedre za farmakologiju i biokemiju
Inicijativni odbor pozitivno se izrazio o prijedlogu osnivanja Laboratorija za translacijsku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na prijedlog dekana i predsjednika Zavoda za Integrativnu medicinu, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, izv. prof. dr. sc. Martina Smolić imenovana je voditeljicom Laboratorija za translacijsku medicinu jednoglasnom odlukom inicijativnog odbora.

2. POTREBA ZA OSNIVANJEM LABORATORIJA ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU PRI ZAVODU ZA INTEGRATIVNU MEDICINU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Translacijska medicina (TM) podrazumijeva prijenos znanstvenih postignuća u studijama bolesnika i populacija u kliničku primjenu te obrnuto, prijenos znanja iz kliničke prakse u istraživanje. Sve su veći izazovi u biomedicinskim istraživanjima, od porasti kroničnih bolesti do manjka preciznih dijagnostičkih metoda i specifičnog liječenja u uznapredovalom stupnju bolesti. Napredak u spoznajama temeljnih znanstvenih istraživanja povećava odgovornost liječnika, znanstvenika tj. onih koji provode biomedicinska istraživanja u prijenosu značajnih znanstvenih otkrića u kliničku praksu na brži i učinkovitiji način te kako bi osigurali dobitak za zdravlje nacije i nove pristupe u poboljšanju ljudskog zdravlja. Razne su prednosti translacijskih istraživanja koje donose korist za bolesnike, npr. fenotipski dobro definirane skupine bolesnika, primjena bazičnog laboratorija, istraživanja bioloških materijala, podrobnije razumijevanje molekularnih mehanizama. Neka od obilježja translacijskih istraživanja su skraćeno vrijeme od otkrića do kliničke implementacije, dvosmjerno povezivanje laboratorija i bolesničkog kreveta (engl. "bench to bedside to bench"), premoštenje između bazičnih i kliničkih istraživanja te multidisciplinarna istraživačka suradnja. Putovi razvoja u translacijskoj medicini su bazična molekularna istraživanja, pretklinička laboratorijska istraživanja, klinička ispitivanja lijekova, bolesničke baze podataka, slikovne metode, farmakološko liječenje, epidemiologija, biobanka, istraživanja ishoda bolesti. Jedno od putova razvoja u TM je istraživanje lijeka koji ima više faza: faza otkrića (molekula, biomarker), faza rane translacije (industrija, pokusi, faze I/II), faza kasne translacije (pokusi, faza III/IV), diseminacija (društvo, zdravstvo, bolesnici), prihvaćanje (bolesnici, javnost, financiranje). U vještine, specijalnosti i alate TM pripradaju klinički specijalisti, farmakolozi, klinički farmakolozi, biostatističari, biomarkeri, proteomika i metabolomika, klinički istraživači, farmakogenomika, bioinformatičari, biolozi, biokemičari itd. Prisutni su mnogobrojni izazovi u translacijskoj medicini kao što su povezanost kliničkih i bazičnih istraživanja, povezanost s industrijom, kraće vrijeme od otkrića do primjene lijeka, razvoj personalizirane medicine, učinkovita strategija preventivne medicine. Personalizirana (precizna) medicina kao bitna sastavnica translacijske medicine te sve prisutniji cilj ‘translacijskih znanstvenika’ je medicinu učiniti što više personaliziranom (preciznom). Cilj je poboljšati zdravstveni sustav podizanjem svijesti, ubrzavanjem razvoja, razumijevanje svih aspekata personalizirane (precizne) medicine (PM) i njezine primjene u korist bolesnika omogućavajući personaliziranu zdravstvenu zaštitu, uključujući dijagnostiku i terapiju. Također kao sve bitniju sastavnicu translacijske medicine navodimo i integrativnu medicinu koja je usmjerena na izlječenje i pri tome uzima u obzir bolesnika kao cjelinu (tijelo, um i duh) - holistički visoko individualiziran pristup, uključujući sve aspekte stila života. Integrativna medicina naglašava terapijski odnos između bolesnika i liječnika te koristi odgovarajuće terapije, konvencionalne i alternativne.

Potreba za osnivanjem Laboratorija za translacijsku medicinu pri Zavodu za integrativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek javlja se kako bi se integrirala i povezala različita bazična istraživanja s translacijskim znanstvenim istraživanjima koja provode članovi Katedre za farmakologiju i biokemiju i Katedre za patofiziologiju, fizologiju i imunologiju u sklopu Zavoda za integrativnu medicinu te pri tome ostvaruju jedinstvene mogućnosti za promociju razvoja i otkrića novih mehanizama djelovanja, lijekova, ali i utjecaja koje pojedini toksini imaju na ljudsko zdravlje. Također osposobiti samostalnog istraživača unutar originalnog vlastitog istraživanja, podučavanje („teaching”) i implementacija rezultata bazičnog istraživanja u kliničku praksu. Isto tako je u cilju napraviti projekte i uspješnu suradnju s industrijskim, znanstvenim i stručnim društvima i organizacijama kako bi se omogućila provedba translacijske medicine pri Zavodu za integrativnu medicinu. Za uspješnu provedbu TM potrebna je sveobuhvatnost, usklađivanje infrastrukture za translacijska istraživanja, poticanje suradnje u financiranju istraživanja, poticanje suradnje između grupa istraživača te suradnje između centara, pristupačnost izobrazbe, organiziranje nacionalne koordinacije te ugovori na Europskoj razini.
Neizostavno je promišljati o razvitku kako laboratorija tako i kasnije Centra za translacijsku medicinu te o njihovoj vrijednosti u poboljšanju provođenja biomedicinskih istraživanja, smanjenje vremena potrebnog da laboratorijsko otkriće postane lijekom za bolesnike, angažirati zajednicu u kliničkim istraživanjima. Zatim uloga TM u edukaciji: rotacije u tijeku doktorskog studija, međunarodne suradnje u zajedničkim doktorskim studijima, mreže doktorskih studija, postdoktorski istraživački radovi te na taj način edukacije odgojiti slijedeću generaciju kliničkih i translacijskih istraživača! Vođeni citatom William J. Mayo, M.D: “The research we do today will determine the type of medical and surgical practice we carry on at the Clinic tomorrow.”

3. PREDMETNOST ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI LABORATORIJA ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU U SKLOPU ZAVODA ZA INTEGRATIVNU MEDICINU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Znanstvenoistraživačka djelatnost i strategija Laboratorija za translacijsku medicinu temeljit će se na dosadašnjim bogatim iskustvima i stečenom znanju - proisteklom iz istraživanja niza suradnika Zavoda za integrativnu medicinu, kako prijašnjih, tako i sadašnjih. Jedno od translacijskih istraživanja koja provode djelatnici i vanjski suradnici Laboratorija za translacijsku je istraživanje o utjecaju određenih lijekova na regulaciju adipogeneze in vitro posebice na važne transkripcijske faktore i njihove signalne kaskade. Zbog rastućeg problema pretilosti javlja se sve veća potreba za potpunim razumijevanjem mehanizama i otkrivanjem čimbenika koji sudjeluju u složenom procesu adipogeneze. Simvastatin i metformin lijekovi su korišteni za liječenje bolesti povezanih s pretilošću, ali otkriveno je kako i sami mogu ostvariti anti-adipogeni učinak kroz regulaciju adipogeneze. Cilj ovog istraživanja je proučiti točan mehanizam djelovanja simvastatina i metformina na regulaciju adipogeneze. Kao model adipogeneze koristi se 3T3-L1 stanična linija mišjih preadipocita, te se mjeri ekpresija gena uključenih u proces adipogeneze. Očekivani rezultati ovog istraživanja pridonijeli bi boljem razumijevanju učinaka simvastatina i metformina na regulaciju masnog tkiva i tjelesne težine.
Druga translacijska istraživanja koja se provode imaju za svrhu poboljšanje dostupnosti određivanja polimorfizama identificiranih u znanstveno-istraživačkom radu, te njihove kliničke primjene u zdravstvenim centarima koji gravitiraju osječko-baranjskom području, ali i nastavak rada na znanstvenim projektima kojima se proučavaju frekvencije alela u pojedinim skupinama, te njihov mogući utjecaj na razvoj individualiziranog pristupa u farmakoterapiji. Pri uvođenju farmakogenetike u kliničku praksu potrebno je razriješiti nekoliko dilema, te će se osnutkom Laboratorija za translacijsku medicinu to pokušati i učiniti. Obzirom na sve veću učestalost nuspojava i interakcija lijekova, jedan od ciljeva istraživačkog rada Laboratorija bio bi i istraživanje toksičnosti određenih lijekova, te je u sklopu jednog istraživačkog projekta fokus na lijekovima uzrokovanu masnu promjenu jetre. Različitim molekularnim, biokemijskim i histološkim metodama u jetrenim kulturama stanica utvrdit će se patofiziološki putevi koji za posljedicu imaju hepatotoksično djelovanje lijekova, te će se identificirati potencijalne terapijske mete. Hepatotoksičnost lijekova pojavljuje se u više histoloških oblika, ovisno o mehanizmu kojim lijek djeluje toksično na hepatocite: steatoza, steatohepatitis, kolestaza, ciroza itd. Neki od navedenih oblika, poput steatoze su blaži oblik oštećenja, s manjom mogućnošću progresije u ozbiljnija jetrena oštećenja, dok steatohepatitis ima veću mogućnost progresije u teži oblik, koji u konačnici vodi ka cirozi jetre. Obzirom da isključivanje hepatotoksičnih lijekova iz terapije u većini slučajeva nije prihvatljiva opcija, ovakva vrsta istraživanja mogla bi olakšati liječnicima izbor terapije za pojedinog pacijente, te bi mogla poboljšati prognozu pacijenata kod kojih se javlja problem toksičnosti lijekova.
Također se u sklopu Laboratorija za translacijsku medicinu planiraju provoditi istraživanja koja za cilj imaju procijeniti učinkovitost primjene različitih antioksidansa na sprečavanje oksidativnog oštećenja i kristalizaciju te samim tim formaciju mokraćnih kamenaca, kao i procijeniti način rasta i morfologiju kamenaca pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije. Naime, urolitijazu karakterizira stvaranje solidnih depozita unutar mokraćnog sustava te je jedan od vodećih problema modernog društva. Preko 80-90% kamenaca su idiopatskog podrijetla, a za mali broj je poznata specifična bolest, poput primarnog hiperparatireoidizma ili idiopatske hiperkalcurije. Najčešći su sastojak kamenaca urinarnog sustava kalcijeve soli -kalcijevi oksalat i fosfat, u oko 69% kamenaca, a do 17% kamenaca u svom sastavu imaju pretežno mokraćnu kiselinu. Različita istraživanja su pokazala da bi antioksidansi, poput vitamina E, obzirom da inhibiraju interakciju kristala i stanica, mogli imati protektivni učinak na renalni epitel. L-arginin, tvar koja sprječava nitrozativni stres, mogao bi također imati antilitički učinak. Isto tako, nedavno je pokazano da kofein prevenira formaciju mokraćnih kamenaca translokacijom annexina A1 proteina koji veže kristale i prenosi ih u citoplazmu. Madin-darby kanine kidney stanice subtip I (MDCK I) bile bi korištene kao in vitro model sabirnog tubula bubrega. Ispitat će se utjecaj na prevenciju oksidativnog oštećenja te samim tim i oksalatnih kamenaca vitamina E i L arginina zajedno te utjecaj svakog agensa pojedinačno. Kako bi ocijenili utjecaj na oksidativni stres stanice će u isto vrijeme biti izložene kristalima kalcij okslat monohidrata (COM) te tretirane rastućim koncentracijama vitamina E i L-arginina, pratit će se promjene broja i veličini kristala. Oštećenje stanica procijenit će se na temelju ekspresije gena uključenih u ovaj proces te koncentracije glutationa (GSH) u stanicama. Utjecaj antioksidansa na razinu ekspresije i lokalizaciju proteina koji vežu kristale odredit će se Western blot analizom te imunohistokemijom.

Tradicionalno se bubrežni kamenci istražuju rentgenskom difrakcijom na prahu i infracrvenom spektroskopijom. Kombinacija ovih metoda pokazala je da postoje razne vrste kamenaca u kojima dominiraju oksalati (weddellit i whewellit), fosfati (minerali grupe apatita) i organski (urati, acetati) kristali. Uglavnom se njihov nastanak vezuje uz dob, način prehrane i poremećaje u probavnom sustavu i posebno urinarnom traktu. Na primjeru jednog bubrežnog kamenca pokazati će se da do sada primjenjivane metode daju samo djelomičan odgovor o načinu i uzrocima nastanka bubrežnih kamenaca. U tu svrhu potrebno je do sada primjenjivane metode upotpuniti opažanjima elektronskom mikroskopijom. Skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) može ukazati na način rasta, morfologiju, biofilmove i posebice na prisutnost podređenih faza, koje se ne mogu prepoznati rentgenskom difrakcijom.

Jedan od vodećih javno-zdravstvenih problema je sve veća incidencija šećerne bolesti uz koju se veže jedan od opasnijih komorbiditeta dijabetička nefropatija (DN). U DN karakteristične su promjene u smislu interkapilarne glomeruloskleroze, tubulointersticijske fibroze i atrofije tubula. Većina istraživanja DN je fokusirana na glomerule, ali najnovija istraživanja pokazuju ulogu tubula u progresiji bolesti. Ključni izvanstanični uvjeti koji pridonose oštećenju proksimalnog tubula u DN uključuju hiperglikemiju, proteinuriju, hipoksiju i upalu, a djeluju putem promjena hormonski potaknutog oslobađanja citokina (TGF–β), renin-angiotenzinskog sustava, disregulacije putova kao što su put poliola. Poznato je da neki antihiperglikemici poput liraglutida i empagliflozina imaju renoprotektivan učinak, međutim još uvijek nije do kraja razjašnjeno imaju li direktni učinak na proksimalne tubule. U sklopu laboratorija za translacijsku medicinu provodit će se istraživanje na staničnim kulturama te će se procijeniti oksidativni stres stanica. Također će se PCR tehnologijom procijeniti učinak hipoglikemika na ekspresiju gena uključenih u signalne putove oštećenja tubula.

Želučani ulkus najčešći je gastrointestinalni poremećaj koji utječe na 10% svjetske populacije. Procjenjuje se da je smrtnost od 15 000 godišnje nastala upravo kao posljedica želučanog ulkusa. Poznato je i kako su mikrovaskularne ozljede nastale djelovanjem kisikovih radikala jedan od najvažnijih primarnih događaja koji dovode do ozljede sluznice želuca. Iako je upotreba konvencionalnih lijekova učinkovita, nuspojave mogu ograničiti njihovu dugoročnu klinički primjenu. S druge strane, studije su pokazale kako biljni lijekovi pokazuju terapijsku korist za želučani ulkus uz relativno manje nuspojava. Konkretno, ekstrakt češnjaka pokazuje antioksidativni učinak vežući slobodne radikale kisika (ROS), dok đumbir sadrži polifenol (gingerol) koji ima vrlo bitnu ulogu u inhibiciji protonske crpke parijetalnih stanica. Međutim, mehanizam kojim đumbir i češnjak postižu gastroprotektivni učinak manje je poznat. U sklopu Laboratorija za translacijsku medicinu provodit će se istraživanje na staničnom modelu peptične bolesti kojem će cilj biti razjasniti navedene mehanizme.
3.1. OSNOVNA DJELATNOST
U Laboratoriju za translacijsku medicinu će znanstveno istraživački rad obuhvatiti istraživanja u više disciplina: temeljna istraživanja, metabolička istraživanja, imunologija i reumatologija, farmakogenetika, laboratorijska dijagnostika, humana genetika, molekularna biologija, istraživanja mineralnog metabolizma. U ostvarivanju znanstvenoistraživačke djelatnosti se planira nastavak suradnje s Laboratorijem prof. dr. sc. George Y. Wu-a Sveučilišta u Connecticutu, kao i s Laboratorijem prof. dr. sc. Kazuhika Hayasi-a Sveučilišta u Nagoyi, te Laboratorijem prof. dr. sc. Ashrafa Tabll-a Nacionalnog istraživačkog centra u Egiptu.


3.2. DJELATNOSTI LABORATORIJA
3.2.1. STRUČNA DJELATNOST
U Laboratoriju će nastavnici i asistenti omogućiti studentima izradu studentskih radova, uključujući i završne i diplomske radove. Također će se omogućiti asistentima i znanstvenim novacima izrada doktorskih disertacija, neophodnih za daljnje napredovanje.
3.2.2. ZNANSTVENA DJELATNOST
Znanstveno-istraživačka strategija predloženog Laboratorija temelji se na dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu članova Katedre za farmakologiju i biokemiju, Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju i Zavoda za integrativnu medicinu kao i vanjskih suradnika ovih Katedri, koji se bave temeljnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima u području biomedicine i zdravstva, poljima temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti. Laboratorij za translacijsku medicinu pri Zavodu za integrativnu medicinu Fakulteta za Dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek osniva se kako bi se integrirala i povezala različita bazična istraživanja s translacijskim znanstvenim istraživanjima koja će provoditi članovi navedenih Katedri te pri tome ostvarivati jedinstvene mogućosti za promociju razvoja i otkrića novih lijekova, ali i utjecaja koje pojedini toksini imaju na ljudsko zdravlje. Sposobnost učinkovite uporabe lijekova, kako bi se povećala njihova korist i smanjila rizik i štetnost, oslanjaju se na bazična istraživanja iz farmakologije, stoga predklinička istraživanja u Laboratoriju za translacijsku medicinu imat će za cilj ispitati stanične i molekularne putove u živim sustavima kao prvi korak ka boljem razumijevanju bolesti i učinkovitom liječenju te ih integrirati s translacijskim istraživanjima koja će provoditi navedene Katedre te proučavati razvoj metoda personalizirane (precizne) medicine, načine i modalitete pomoću kojih bi se iste uvele u kliničku praksu. U svrhu unaprjeđenja individualiziranog liječenja stavlja se naglasak i na istraživanje farmakogenetike određenih lijekova koji rezultiraju individualnim razlikama u učestalosti i težini neželjenih popratnih pojava liječenja, kao i na istraživanje molekularne osnove toksičnosti određenih lijekova te mogućim terapijskim rješenjima. Obzirom na značajno povećanje prisutnosti pretilosti u populaciji, jedno od polja interesa laboratorija jest i istraživanje o utjecaju antidijabetika i statina na regulaciju adipogeneze in vitro posebice na važne transkripcijske faktore i njihove signalne kaskade. Također se u sklopu Laboratorija za translacijsku medicinu planiraju provoditi istraživanja koja za cilj imaju procijeniti učinkovitost primjene različitih antioksidansa na sprečavanje oksidativnog oštećenja i kristalizaciju te samim tim formaciju mokraćnih kamenaca. Zatim jedan od vodećih javno-zdravstvenih problema je sve veća incidencija šećerne bolesti uz koju se veže jedan od opasnijih komorbiditeta dijabetička nefropatija (DN). U sklopu laboratorija za translacijsku medicinu provodit će se istraživanje na staničnim kulturama te procijenit će se oksidativni stres stanica i utjecaj određenih lijekova na ekspresiju gena uključenih u signalne putove oštećenja bubrega. Želučani ulkus najčešći je gastrointestinalni poremećaj koji utječe na 10% svjetske populacije. U sklopu laboratorija za translacijsku medicinu provodit će se istraživanje na staničnim modelima peptične bolesti kojima će cilj biti razjasniti uključenost oksidativnog stresa i apoptoze u nastanku tog entiteta te odrediti profil genske ekspresije u želučanim stanicama nakon tretmana antioksidansima.


4. PROSTORIJE LABORATORIJA
Prostorije Laboratorija za translacijsku medicinu koristit će se za potrebe samog Laboratorija i nalaze se u zgradi Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, Crkvena 21. Budući su članovi Laboratorija i zaposlenici nastavnih baza Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, kao vanjski suradnici izabrani u naslovna znanstveno-nastavna i naslovna suradnička zvanja, za nastavnu i znanstvenu djelatnost su na raspolaganju i odgovarajući prostori u nastavnim bazama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

5. FINANCIRANJE LABORATORIJA
Sredstva za rad Laboratorija osigurat će se provođenjem znanstvenih projekata financiranih od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Hrvatske zaklade za znanost, fondova Europske Unije i drugih međunarodnih fondova, znanstvenih instituta, donacija, kao i provođenjem ciljanih zdravstvenih istraživanja, te iz materijalnih sredstava Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

6. ZNANSTVENI DJELATNICI LABORATORIJA
Laboratorij za translacijsku medicinu ima jednog (1) redovitog profesora u trajnom zvanju, tri (3) izvanredna profesora, tri (3) docenta a koji imaju ugovor o radu na znanstveno-nastavnoj sastavnici, jednog (1) poslijedoktoranda te sedam (7) asistenata u suradničkom zvanju, a koji imaju ugovor o radu.
Članovi Laboratorija u znanstveno-nastavnim zvanjima su:

1. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Zavoda za integrativnu medicinu, predsjednik Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju
2. izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo, predsjednica Katedre za farmakologiju biokemiju
3. izv. prof. dr. sc. Marko Boban, izvanredan profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
4. izv. prof. dr. sc. Snježana Džijan, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
5. doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
6. doc. dr. sc. Ana Stupin, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
7. doc. dr. sc. Robert Smolić, dr. med., docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Članovi Laboratorija – suradnici u suradničkim zvanjima poslijedoktorandi i asistenti:

1. Nikola Raguž-Lučić, dr. med., poslijedoktorand u Katedri za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
2. Nikola Volarić, dr. med., asistent u Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
3. Jelena Jakab, dr. med., asistentica u Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
4. Marin Kuharić, dr. med., asistent u Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
5. Vjera Ninčević, dr. med., asistentica u Katedri za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
6. Tea Omanović Kolarić, dr. med., asistentica u Katedri za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
7. Lucija Kuna, mag. biol., asistentica u Katedri za biologiju i kemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
8. Sabina Steiner Srdarević, mag. pharm., asistentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


7. TEHNIČKA OPREMLJENOST
Znanstveno-istraživački rad djelatnika i vanjskih suradnika Laboratorija za translacijsku medicinu provodit će se u prostorijama istoimenog laboratorija. Laboratorij ima zadovoljavajući stupanj tehničke opremljenosti, uključujući digestor za rad s staničnim kulturama, inkubator za uzgoj staničnih linija, spektrofotometar, čitač mikrotitar pločica, centrifuge, sustave za elektroforezu proteina i nukleinskih kiselina, sustave za hibridizacijske metode analiza nukleinskih kiselina i proteina, PCR, te ostalu sitnu laboratorijsku opremu, kao što su vodene kupelji, grijače ploče, pH-metri, vage i slično.

Laboratorij je opremljen i potrebnom informatičkom opremom kojom je djelatnicima omogućena umreženost, učinkovitije djelovanje, te komunikacija s drugim znanstvenim institucijama.

8. IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO–STRUČNIH SKUPOVA
Prema potrebama i sukladno aktivnostima, Laboratorij za translacijsku medicinu sudjelovat će u objavljivanju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika i priručnika. Također, Laboratorij će sudjelovati u uređivanju znanstvenog časopisa „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, te u pripremi materijala za kongrese, simpozije i druge znanstveno-stručne skupove.

Članovi Laboratorija aktivno sudjeluju u provedbi nekoliko domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, sudjeluju u organizaciji međunarodnih kongresa poput International Monothematic Conference on Viral hepatitis C (IMC-HCV) te ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine kojima promiču edukaciju i suradnju među istraživačkim skupinama.

 

webmail studomat