blank

Zavod za sestrinstvo "Prof. dr. sc. Radivoje Radić"

 

Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Robert Lovrić Robert Lovrić

 

 

 

 

 

 

UVOD
U povijesnom se kontekstu sestrinstvo temeljilo na tradiciji zbrinjavanja nemoćnih, siromašnih i bolesnih. Kao jedna od najstarijih profesija u zdravstvu sestrinstvo se razvijalo pod utjecajem razvoja medicine, društvenih i prirodnih znanosti te razvojem tehnologije.  Na razvoj su sestrinstva također značajno utjecala društvena zbivanja i promjene, odnosi u društvu te sustavi vrijednosti.  
U današnje se suvremeno vrijeme autentičnost, identitet i dostojanstvo sestrinstva kao profesije temelji na želji za pomaganjem ljudima, moralnoj svijesti vrijednosti sestrinstva u društvu te zdravstvenoj njezi utemeljenoj na znanstvenim dokazima. Sestrinstvo je neodvojiva sastavnica biomedicinskih znanosti u Republici Hrvatskoj (RH) i još uvijek je u fazi „traženja i prilagodbe“ vlastitih znanstvenih osnova. Postoji potreba za boljim razumijevanjem znanstvenog položaja sestrinstva u RH.
Pokušaji znanstvenog potvrđivanja sestrinstva u akademskom kontekstu kretali su se između ideje sestrinstva kao grane prirodne znanosti do ideje sestrinstva kao primijenjene znanosti na osnovu određenih teorijskih pretpostavki. Za razumijevanje suvremenog sestrinstva, važna je jasna poveznica između sestrinskih teorija, prakse i znanstvenih istraživanja. Rapidan razvoj tehnologije i medicinske znanosti (genetika i genomika, 3D print, razvoj robotike, biometrika, elektronski zdravstveni kartoni, telemedicina/telenursing) nameće jasnu potrebu stalnog unaprjeđenja sestrinstva kao profesije i znanstvene discipline s bolesnikom u središtu pozornosti.
Suvremeno se sestrinstvo treba razvijati na znanstvenim temeljima znanja (scientific body of knowledge), odnosno na znanjima jedinstvenim i specifičnim za zdravstvenu njegu i aktivnim zadatcima u projektima znanstvenih istraživanja.
Potreba za osnivanjem Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ započela je idejom i inicijativom dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, kao i prvog voditelja studija Sestrinstvo, prof. dr. sc. Radivoja Radića.

OSNIVANJE ZAVODA ZA SESTRINSTVO „PROF. DR. SC. RADIVOJE RADIĆ“
Inicijativni odbor se pozitivno izrazio o prijedlogu osnivanja Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Nadalje, Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek donijelo je odluku o osnivanju zavoda, na 6. redovitoj sjednici u akademskoj 2017./2018. godini, održanoj 27. ožujka 2018. godine, dok je  doc. dr. sc. Robert Lovrić imenovan odlukom Fakultetskog vijeća za predstojnika Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ na 4. redovitoj sjednici u akademskoj 2018./2019. godini, održanoj dana 22. siječnja 2019. godine.
Sastanku su nazočili:
1.    Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju.,
2.    Doc. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za društvene i humanističke znanosti u biomedicini.,
3.    Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju.,
4.    Prof. dr. sc. Pavo Filaković, prodekan za odnose s nastavnim bazama na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.,
5.    Doc. dr. sc. Robert Lovrić, predstojnik Zavoda.
6.    Doc. dr. sc. Damir Šebo, docent na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini.,
7.    Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.,
8.    Jadranka Plužarić, mag. med. techn.,
9.    Brankica Juranić, mag. med. techn.,
10.    Antun Bajan, mag. med. techn.,
11.    Ivana Barać, prof., mag. psych., zamjenica predstojnika Zavoda.

POTREBA ZA OSNIVANJEM ZAVODA ZA SESTRINSTVO „PROF. DR. SC. RADIVOJE RADIĆ“
Osnivanje Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek temeljeno je na potrebi institucionaliziranja znanstvenog, nastavnog i stručnog rada iz područja sestrinstva.
Glavni je cilj zavoda za sestrinstvo integrirati znanstveni, nastavni i stručni rad, poglavito iz područja sestrinstva utemeljenog na dokazima s krajnjim ciljem unaprjeđenja kvalitete zdravstvene njege u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Zavod će funkcionalno objedinjavati sve istraživače, nastavnike, kliničke mentore pa i studente koji se bave sestrinstvom, ali i stručnjake drugih profila koji u svome istraživačkom radu primjenjuju i podupiru temeljne principe sestrinstva utemeljenog na dokazima.
Sinergijom svih dionika Zavoda, posebice studenata i kliničkih mentora, postići će se odgovornost u razvoju, održavanju i primjeni vlastitog profesionalnog, znanstveno utemeljenog znanja u sestrinstvu. Osnivanjem Zavoda, kroz nova će se znanja, inovacije i dosadašnja poboljšanja profesionalizirati praksa provođenja zdravstvene njege.

PREDMET ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI ZAVODA ZA SESTRINSTVO „PROF. DR. SC. RADIVOJE RADIĆ„ FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Znanstveno-istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih područja sestrinstva:

•    u području zdravstvene njege utemeljene na znanstvenim dokazima (evidence-based nursing practice)
•    u području filozofije sestrinstva
•    u području kvalitete zdravstvene njege
•    u području etike i bioetike u sestrinstvu
•    u području kliničkog sestrinstva
•    u području palijativne skrbi
•    u području teorija zdravstvene njege
•    u području povijesti sestrinstva

U sklopu Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ je Laboratorij za znanstvena i stručna istraživanja u sestrinstvu.
Rad Laboratorija za znanstvena i stručna istraživanja u sestrinstvu obuhvaća kvantitativna, kvalitativna i kombinirana istraživanja iz područja sestrinstva, pripremu i provedbu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata iz područja sestrinstva, pripremu i uređivanje sestrinskog znanstveno-stručnog časopisa, organizaciju i provedbu domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova, aktivnosti pisanja i tiskanja sveučilišnih udžbenika, priručnika kao i postupnika iz područja sestrinstva. Inicijativa će Zavoda biti i pokretanje ekspertnih vještačenja iz područja zdravstvene njege.
Laboratorij je opremljen suvremenim namještajem i opremom za provođenje znanstveno istraživačkoga rada (računala, neograničen pristup internetu i znanstvenim bazama, računalni programi za kvantitativnu i kvalitativnu obradu podataka, program za otkrivanje plagijata, domaća i inozemna relevantna literatura iz područja sestrinstva).

USTROJ
U sklopu Zavoda djeluje sljedeći laboratorij:
1.    Laboratorij za znanstveno-stručni istraživački rad u sestrinstvu
- voditeljica: Nikolina Farčić, mag. med. techn., asistentica

OSNOVNA DJELATNOST
Osnovna djelatnost Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ znanstvena je aktivnost iz područja sestrinstva, poglavito u provođenju znanstvenih istraživanja i projekata te publikacija znanstvenih radova.
Program rada Zavoda za sestrinstvo temeljit će se na ugovorenim znanstveno-istraživačkim projektima, domaćim i međunarodnim projektima, te nastavnim, istraživačkim i promidžbenim aktivnostima iz područja sestrinstva.
Provođenje istraživanja podrazumijevati će primjenu kvantitativnih, kvalitativnih ali i kombiniranih istraživačkih pristupa i metoda u opisu specifičnih fenomena. Značajan broj registriranih, relevantnih istraživanja u sestrinstvu koristi kvalitativni i kombinirani pristup za istraživanje ljudskih reakcija u stanjima zdravlja i/ili bolesti.
Pri Zavodu za sestrinstvo provoditi će se i sustavno ispitivanje i vrjednovanje sestrinskih postupaka i ishoda u različitim uvjetima, čime će se teorija i zakoni u sestrinstvu moći prenijeti u svakodnevnu kliničku praksu.

DJELATNOST ZAVODA
Djelatnost zavoda obuhvaća:
1.    sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz područja sestrinstva,
2.    znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
3.    pokretanje znanstveno stručnog časopisa iz područja sestrinstva,
4.    pokretanje i potpora aktivnosti pisanja i tiskanja sveučilišnih udžbenika, priručnika, brošura i postupnika iz područja sestrinstva,
5.    objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
6.    suradnja s domaćim i inozemnim institucijama u provedbi znanstvenih istraživanja,
7.    suradnja s visokim učilištima u izvođenju studijskih programa na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
8.    organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, konferencija, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica,
9.    javno zdravstvene aktivnosti (akcije, promocije),
10.    nastavna djelatnost u okviru preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, kao i planiranje osnivanja Poslijediplomskog specijalističkog studija,
11.    sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.

NASTAVNA DJELATNOST
Djelatnici Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ trenutno sudjeluju u izvođenju nekoliko nastavnih programa: preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizioterapija i poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo (Medicinski fakultet Osijek).

KNJIŽNICA
U okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te Kliničkog Bolničkog Centra Osijek djeluje i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine. Djelatnici Zavoda su članovi uredničkih i znanstvenih odbora te recenzenti  znanstveno stručnih časopisa iz područja sestrinstva.

PROSTORIJE ZAVODA
Prostorije Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ nalaze se u potkrovlju zgrade Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10/E, veličine oko 150 m2.

FINANCIRANJE ZAVODA
Znanstveno istraživački rad Zavoda financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZO-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, predpristupnih fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice. Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno, a  u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI DJELATNICI ZAVODA
Prilikom osnivanja Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.
Članovi Zavoda u znanstveno-nastavnim zvanjima su:
1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju.,
2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju.,
3. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, prodekan za odnose s nastavnim bazama na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
4. Prof. dr. sc. Dragan Jurčić
5. Doc. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan Fakulteta za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za društvene i humanističke znanosti u biomedicini.,
6. Doc. dr. sc. Robert Lovrić, predstojnik Zavoda.
7. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
8. Doc. dr. sc. Damir Šebo, docent na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini.

Članovi Zavoda u suradničkim zvanjima su:
1. Ivka Blažević, mag. med. techn.,
2. Dubravka Matijašić Bodalec, mag. med. techn.,
3. Dragica Pavlović, mag. med. techn.,
4. Vlasta Pekić, mag. med. techn.,
5. Silvana Piškorjanac, mag. med. techn.,
6. Jasenka Vujanić, mag. med. techn.,
7. Mirjana Kralj Vasilj, mag. med. techn.,
8. Antun Bajan, mag. med. techn.
9. Sanja Kanisek, mag. med. techn.,
10. Maja Čebohin, mag. med. techn.,
11. Karolina Kramarić Ratković, mag. med. techn.,
12. Nikolina Farčić, mag. med. techn.

Članovi Zavoda u nastavnim zvanjima su:
1. Ivana Barać, prof., mag. psych., zamjenica predstojnika Zavoda.
2. Jadranka Plužarić, mag. med. techn.,
3. Brankica Juranić, mag. med. techn.,

TEHNIČKA OPREMLJENOST ZAVODA
Zavod za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na Internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje predkliničke i kliničke nastave. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, sva ostala oprema koja postoji na fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“.

IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO - STRUČNIH SKUPOVA
Djelatnici Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ sudjeluju u radu više znanstvenih časopisa. Pri Zavodu planira se pokretanje znanstveno-stručnog časopisa iz područja sestrinstva. Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskat će se bilteni, te održavati web stranica. Djelatnici Zavoda sudjelovat će u publiciranju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl. Prema planiranim aktivnostima, Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ sudjelovat će u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.

DOGAĐAJI
•    21. – 22. 09. 2018. Prva međunarodna znanstvena konferencija: „Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina“.
•    10. 05. 2019. Prvi međunarodni znanstveno-stručni simpozij: „Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“. Program obilježavanja Međunarodnog dana medicinskih sestara.

webmail studomat