blank

Zavod za integrativnu psihijatriju

UVOD

Integrativna psihijatrija je novi holistički pristup u liječenju psihičkih poremećaja. U fokusu Integrativne psihijatrije nije pojedina bolest, poremećaj ili stanje, već sveukupnost dobrobiti osobe. Integrativna psihijatrija pristupa svakom bolesniku uvažavajući cjelovitost svih aspekata osobe.
Holistički i integrativni pristup u medicini i psihijatriji temelji se na pretpostavci da su ljudska bića u zdravlju i bolesti složeni sustavi bioloških, psiholoških, društvenih, informacijskih i duhovnih procesa u dinamičkoj interakciji. Integrativna psihijatrija podrazumijeva široko prihvaćenu opću teoriju sustava o psihopatologiji, novim integrirajućim interpretativnim modelima, novim integracijskim shvaćanjem etiopatogeneze ili značenjima simptoma i novim integrativnim pristupima.
Dosadašnja brojna znanstvena istraživanja ali i klinička iskustva ukazuju na poražavajući činjenicu da psihijatrijski bolesnici žive do petnaest godina kraće, imaju dva do tri puta veću smrtnost u odnosu na opću populaciju te brojne somatske komorbiditete koji, nažalost, ostanu neprepoznati, a time i neliječeni na vrijeme. Tjelesne bolesti su vrlo često prateće bolesti kod psihijatrijskih bolesnika, i obrnuto, stoga je neophodno liječiti i kontrolirati, ne samo osnovnu psihičku već i tjelesnu bolest. Najčešći uzroci smrtnosti kod psihijatrijskih bolesnika su kardiovaskularne i metaboličke bolesti te neotkrivene i neliječene maligne bolesti.

Iz svega navedenog bila je očita potreba za osnivanjem Zavoda za integrativnu psihijatriju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, do čega je došlo na inicijativu dekana fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, prim. dr. med., s čime se složio inicijativni odbor, te je osnivanje Zavoda potvrđeno i odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine.

Sastanku su nazočili:
1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju.,

2. Prof. dr. sc. Igor Filipčić, prim. dr. med., spec. psihijatar, predsjednik katedre za psihijatriju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predstojnik Zavoda za integrativnu psihijatriju.,

3. Doc. dr. sc. Silvio Bašić, prof v.š., neurolog, predsjednik katedre za neurologiju i neurokirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.,

4. Doc. dr. sc. Ivan Miloloža, dr. med., prodekan Fakulteta za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za povijest medicine, etiku i društvene znanosti.,

5. Doc. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent, spec. oralne kirurgije.,

6. Dr. sc. Damir Šebo, mag. oec., voditelj odjela za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Inicijativni odbor se pozitivno izrazio o prijedlogu osnivanja Zavoda za integrativnu psihijatriju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

POTREBA ZA OSNIVANJEM ZAVODA ZA INTEGRATIVNU PSIHIJATRIJU

Potreba osnivanja Zavoda za integrativnu psihijatriju proizlazi iz potrebe za objedinjavanjem svih istraživača, nastavnika i djelatnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva. Zadatak je formirati nastavni i istraživački kadar za istraživanje mogućnosti integrativne psihijatrije.

PREDMET ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI ZAVODA ZA INTEGRATIVNU PSIHIJATRIJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Znanstveno-istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za integrativnu psihijatriju odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih disciplina:

 • u području biomedicine i zdravstva,
 • u području humanističkih i društvenih znanosti
 • u umjetničkom području
 • u interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti

OSNOVNA DJELATNOST

Osnovna djelatnost Zavoda za integrativnu psihijatriju je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. psihijatrije. Zavod objedinjuje znanstveno – nastavne cjeline - Laboratorij TMS, laboratorij Neurofeedback, medicinsko biokemijski laboratorij, laboratorij medicinske dijagnostike – internistički i neurološki, dva stacionarna odjela: muški odjel za integrativnu psihijatriju, ženski odjel za integrativnu psihijatriju, Dnevna bolnica PIPS i Dnevna bolnica za Prve psihotične poremećaje , knjižnicu, čitaonicu, informatičke učionice, predavaonice i učionice.
Program integrativne psihijatrije provodi multidisciplinarni tim koji vodi psihijatar, a u timu sudjeluju: psiholozi, neurolozi, više i srednje medicinsko osoblje, radni terapeut, socijalni radnik i fizioterapeut.
Njeguje se timski rad i integrativni pristup sa ciljem pravodobnog prepoznavanja poremećaja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Poseban naglasak se stavlja na komorbiditete osobito sa somatskim bolestima i poremećajima jer su vrlo česti te kompromitiraju tijek osnovne bolesti, a interferiraju i s izborom te učinkovitošću samog psihofarmkoterapijskog liječenja. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, grupnom i individualnom psihoterapijom, kognitivno-bihevioralnom terapijom, radnom terapijom, terapijom umjetnošću, fizioterapijom te grupnim i individualnim radom. Uz poboljšanje kvalitete života, smanjenje stigme i ukupnog smanjenja troškova liječenja. Cilj ovog specifičnog programa znanstveno dokazano smanjenje mortaliteta i morbiditeta kroničnih tjelesnih bolesti u psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života.
Sveučilište povjerava Zavod integrativne psihijatrije nastavnoj bazi Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan", Jankomir 11, 10 090 Zagreb, www.pbsvi.hr
Zavod za integrativnu psihijatriju provodi znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja Republike Hrvatske i EU.

Djelatnost Zavoda

Djelatnost zavoda obuhvaća:

 • sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz prethodno navedenih znanstvenih područja,
 • javnozdravstvene aktivnosti (akcije, promocije sl.),
 • znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
 • pružanje ekspertnih specijalističkih i subspecijalističkih usluga, uključivo dijagnostičke, terapijske, preventivne i rehabilitacijske,
 • izrada elaborata, studija, planova, strategija i sl., pružanje savjetničkih i nadzornih usluga,
 • objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
 • suradnja s visokom učilištima i izvođenju studijskih programa u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
 • organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica i sl.,
 • sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
 • nastavna djelatnost u okviru preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

NASTAVNA DJELATNOST

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno izvodi nekoliko nastavnih programa: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni diplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija, Sveučilišni diplomski studij fizioterapija, Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena i poslijediplomski studiji.

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ trenutno izvodi poslijediplomski specijalistički studij Poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija.

KNJIŽNICA

U okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te (Kliničkog Bolničkog Centra Osijek) djeluje i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine. Djelatnici Zavoda (predsjednici katedri-osnivača Zavoda) su članovi uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Medicinski vjesnik, te drugih znanstvenih časopisa (Medicinski glasnik, SCI_exp časopis).

U okviru Psihijatrijske bolnice „ i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine.

PROSTORIJE ZAVODA

Prostorije Zavoda za integrativnu psihijatriju nalaze se u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, ukupne površine 6000 m2 .

FINANCIRANJE ZAVODA

Znanstveno istraživački rad Zavoda financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZO-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice. Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno, a u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI DJELATNICI ZAVODA

Prilikom osnivanja Zavoda za integrativnu psihijatriju osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.

Članovi Zavoda u znanstveno-nastavnim zvanjima su:
1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju.,

2. Prof. dr. sc. Igor Filipčić, prim. dr. med., spec. psihijatar, predsjednik katedre za psihijatriju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predstojnik Zavoda za integrativnu psihijatriju.,

3. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, dr. med., specijalist psihijatar., prodekan za odnose s nastavnim bazama na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.,

4. Doc. dr. sc. Silvio Bašić, prof. v.š, neurolog, predsjednik katedre za neurologiju i neurokirurgiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo.,

5. Doc. dr. sc. Branka Restek Petrović, prim. dr. med. specijalist psihijatar.,

6. Doc. dr. sc. Ivan Miloloža, dr. med., prodekan Fakulteta za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za povijest medicine, etiku i društvene znanosti.,

7. Doc. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent, spec. oralne kirurgije.,

Članovi Zavoda u suradničkim zvanjima su:

1. Dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med. specijalist psihijatar.,

2. Dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med. specijalist psihijatar.,

3. Dr. sc. Paola Presečki, dr. med., specijalist psihijatar.,

4. Dr. sc. Sven Molnar, dr. med., specijalist psihijatar.,

5. Dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med., specijalist psihijatar.,

6. Dr. sc. Majda Grah, prim. dr. med., specijalist psihijatar.,

7. Dr. sc. Slobodanka Kezić, prim. dr. med. specijalist psihijatar.,

8. Dr. sc. Davor Bodor, dr. med., specijalist psihijatar.,

9. Dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, spec. med. Biokem.,

10. Dr. sc. Sandra Zečević Penić, dr. med., neurolog.,

11. Dr. sc. Damir Šebo, mag. oec. voditelj odjela za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.,

12. Dr. sc. Kristina Bosak, dipl. med. techn.,

13. Ena Ivezić, psiholog.,

14. Sandra Coha, dipl. med. Techn.,

15. Ana Bedić, mag. physioth.

TEHNIČKA OPREMLJENOST ZAVODA

Zavod za integrativnu psihijatriju opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na Internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje pretkliničke i kliničke nastave. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, sva ostala oprema koja postoji na fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za integrativnu psihijatriju. Na raspolaganju Zavodu za integrativnu psihijatriju stoji i kompletna tehnička opremljenost psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“.

IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO-STRUČNIH SKUPOVA

Djelatnici Zavoda za integrativnu psihijatriju sudjeluju u radu više znanstvenih časopisa. Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskat će se bilteni i news letteri, te održavati web stranica. Djelatnici Zavoda sudjelovat će u publiciranju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl.
Prema planiranim aktivnostima, Zavod za integrativnu psihijatriju sudjelovat će u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne medicinske edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.

webmail studomat