blank

Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju

Predstojnik Zavoda: Tamer Salha

doc. dr. sc. Tamer Salha 

 

UVOD

Teleradiologija, daljinska edukacija i telekonzultacija već su postali praksa u najrazvijenijim zemljama svijeta, prateći korak infrastrukturnog napretka te razvoja i poboljšanja informatičke i telekomunikacijske mreže. Telemedicinski edukacijski projekti u svijetu su brojni i ima ih praktički svako sveučilište koje se bavi medicinskom edukacijom i angažirano je istraživački u području telemedicine.
Sustav je osmišljen na načelima omogućavanja otvorenog pristupa dodatnog broja dijagnostičkih jedinica i funkcija, raspoloživosti svih dijagnostičkih kriterija potrebnih za interpretaciju slike koja se sustavom prenosi, interaktivne komunikacije i manipuliranja slikom, cjelovitog arhiviranja slike i podataka o bolesniku, zajamčene tajnosti pohranjenih podataka, te osiguranja edukacije za sve koji se služe sustavom.
Deliberalizacija radioloških postupaka, kao preduvjet napretka i podizanja kvalitete, zajamčen je procesom standardizacije koja je ujedno i preduvjet implementacije „umjetne inteligencije“ u standardnim i složenijim dijagnostičkim radiološkim procesima djelomične i autonomne računalne dijagnostike. Generiranje i integracija telemedicinske opreme Republike Hrvatske utilizacijom postojeće radiološke opreme u regionalnim i županijskim bolnicama omogućuje kolekciju velikih baza podataka te platformu za nadgradnju postojećih i programiranje novih radioloških računalnih programa „umjetne inteligencije“ u medicini i stomatologiji.
Postignućem zamišljenih standarda i infrastrukturnih postavki, a potaknuto velikim problemima vezanim za rastuće troškove zdravstvene zaštite i demografske promjene koje radikalno mijenjaju zdravstveno tržište te sukladno tome neophodna je potreba za osnivanjem Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Glavnu inicijativu za osnivanje Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju osmislili su dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med. i doc. dr. sc. Tamer Salha dr. med., subspecijalist neuroradiolog. Nastavno na osmišljenu zamisao, na slijedećem proširenom sastanku svojom aktivnošću i ulogom u idejnom ostvarenju doprinijeli su i Mate Lukić, dipl. soc. radnik, ravnatelj Doma Zdravlja Osijek – nastavna baza Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent., prodekan za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta i pročelnica za zdravstvo Osječko – baranjske Županije doc. dr. sc. Ivana Stanić, docentica u naslovnom znanstveno – nastavnom zvanju.
Na sjednici fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 28. siječnja 2020. godine nakon izlaganja elaborata doc.dr.sc. Tamera Salhe, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o osnivanju Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju.

POTREBA ZA OSNIVANJEM ZAVODA ZA TELERADIOLOGIJU I UMJETNU INTELIGENCIJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Sustavi zdravstvene zaštite širom svijeta doživljavaju radikalne re-evaluacije i reforme. Eskalacija porast troškova zdravstvene zaštite pripisuje se uglavnom tehnološkom napretku, a telemedicinom, u potonjem slučaju teleradiologijom – teledijagnostikom, moguće je znakovito reducirati troškove i uprihoditi značajne uštede.
Težnja realizaciji osnivanju Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju utemeljena je na ostvarenju višestrukih ciljeva:
• osigurati univerzalnu dostupnost ekspertne specijalističke i uže specijalističke radiološke usluge
• ograničiti rast troškova i smanjiti ozračivanje – prevencijom nepotrebnih pretraga i ponavljanja pretraga zbog insuficijentnosti u nepotpunoj ili pogrešnoj radiološkoj interpretaciji
• održati kvalitetu profiliranjem stručnih kadrova s kontinuitetom na stručnom i znanstvenom planu djelovanja
• stvoriti jedinstvenu bazu podataka prikupljenih iz informatičke mreže svih uključenih regionalnih zdravstvenih centara, na osnovu kojih se omogućuje stvaranje specifičnih računalnih programa primjenjivih u djelomičnoj ili potpunoj automatiziranoj radiološkoj interpretaciji
• unaprijediti i komercijalizirati primjenu virtualnog računalnog trodimenzionalnog modeliranja u dentalnoj medicini i implantologiji

PREDMET ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI ZAVODA ZA TELERADIOLOGIJU I UMJETNU INTELIGENCIJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Znanstveno – istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih disciplina:
• u području biomedicine i zdravstva
• u području humanističkih i društvenih znanosti
• u interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti

OSNOVNA DJELATNOST

Osnovna djelatnost Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju je stručna djelatnost iz kliničke i dentalne radiologije te znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. kliničke medicine i stomatologije.
U svojoj genezi Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju zasnovan je na platformi suvremene telekomunikacijske i digitalne informatičke mreže ultra brzog prijenosa podataka kao osnova projekta „radiologije bez filma“ te ideji kolekcije podataka u jedinstvenu bazu umreženu s drugim bazama podataka.
Globalno dostupnija i ekonomski isplativija alternativa dosadašnjem načinu radiološkog funkcioniranja unutar bolničkih sustava, omogućuje u trenutnim ili najkraće vremenski prihvatljivim okvirima pružanje najkvalitetnije radiološke specijalističke ili uže specijalističke ekspertize u konzultantskom ili timskom procesu radiološke interpretacije. Evaluacija najsloženije radiološke slikovne kazuistike neovisno o bolničkom sustavu ili zdravstvenoj instituciji u kojoj se obavlja radiološki pregled.
Jedinstven u sustavu funkcioniranja, Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju nameće se kao centar izvrsnosti u kojem se kvaliteta temelji na znanju iskusnih i educiranih kadrova u stručnom i znanstvenom istraživačkom radu iz područja radiologije i IT sektora.
Cilj stručnog rada Zavoda je podizanje kvalitete te dostupnost radiološke subspecijalističke usluge u svim točkama regionalne zdravstvene mreže. Rasterećenje sustava ravnomjernijom preraspodjelom radioloških pretraga na dostupne zdravstvene institucije koje posjeduju radiološke uređaje za slikovnu dijagnostiku, što posljedično utječe na racionalizaciju i optimizaciju radioloških pretraga, ekonomsku uštedu i zaštitu od prekomjernog ozračivanja.
Obrazovni i/ili nastavni programi virtualnim teleedukacijskim prijenosom kao on-line radionice, tečajevi ili web seminari (webinari) u interaktivnoj formi omogućuju najjednostavniji i najekonomičniji edukacijski model neograničenog broja polaznika.
Djelatnost zavoda obuhvaća:
• sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz prethodno navedenih znanstvenih područja,
• javnozdravstvene aktivnosti (akcije, promocije sl.),
• znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
• pružanje ekspertnih specijalističkih i subspecijalističkih usluga,
• izrada elaborata, studija, planova, strategija i sl., pružanje savjetničkih i nadzornih usluga,
• objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
• suradnja s visokom učilištima i izvođenju studijskih programa u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
• organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica i sl.,
• sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
• nastavna djelatnost u okviru preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

NASTAVNA DJELATNOST

• Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno izvodi nekoliko nastavnih programa: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni diplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija, Sveučilišni diplomski studij fizioterapija, Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena i poslijediplomski studiji.

• Dom zdravlja Osijek, nastavna je baza fakulteta gdje se izvodi nastava gotovo u svim segmentima djelatnosti fakulteta.

KNJIŽNICA

U okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek djeluje i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine.

PROSTORIJE ZAVODA

Sveučilište povjerava Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju nastavnoj baziDom zdravlja Osijek, Park Kralja Petra IV. 6, 31000 Osijek, Osječko – baranjska Županija.
Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju provodi znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja Republike Hrvatske i EU.

FINANCIRANJE ZAVODA

Znanstveno istraživački rad Zavoda telemedicinu i umjetnu inteligenciju financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZO-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice. Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno, a u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI DJELATNICI ZAVODA

Prilikom osnivanja Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.

Članovi Zavoda u znanstveno – nastavnim zvanjima su:
1. prof. prim. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za patofiziologiju,
2. doc. dr. sc. Tamer Salha, dr. med., u naslovnom znanstveno – nastavnom zvanju Katedre za Biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
3. izv. prof. prim. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent., prodekan za znanost i poslijediplomski studij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za dentalnu medicinu 1

4. doc. dr. sc. Kristina Bojanić, dr. med., u naslovnom znanstveno – nastavnom zvanju Katedre za Biofiziku i radiologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
5. doc. dr. sc. Ivana Stanić, interdisciplinarno znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti i znanstveno polje ekonomije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


TEHNIČKA OPREMLJENOST ZAVODA

Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na Internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje pretkliničke i kliničke nastave. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, sva ostala oprema koja postoji na Fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju. Na raspolaganju Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju stoji i kompletna tehnička opremljenost Odjela za radiologiju Doma zdravlja Osijek.

IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO – STRUČNIH SKUPOVA

Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskat će se bilteni i news letteri, te održavati web stranica. Djelatnici Zavoda sudjelovat će u publiciranju znanstveno –istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl.
Prema planiranim aktivnostima, Zavoda za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju sudjelovat će u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne medicinske edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.

webmail studomat