blank

Zavod za integrativnu medicinu

aleksandar vcevPredstojnik zavoda

 • prof.dr.sc. Aleksandar Včev

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

U zapadnoj medicini već dugi niz godina dominira tzv. biomedicinski model koji podržava skupe i uske subspecijalizacije, a često i djelomično štetne tretmane. Taj biomedicinski pristup orijentiran je što točnijem dijagnosticiranju bolesti i ciljanoj terapiji, a znatno manje se bavi unapređivanjem zdravlja i zanemaruje osobnu odgovornost pojedinca za vlastito zdravlje te njegovo aktivno sudjelovanje u prevenciji bolesti. U ovom biomedicinskom modelu bolesnik se svodi samo na „nositelja“ bolesti.

Nasuprot ovom modelu unazad 50-tak godina sve se više prihvaća psihosomatski pristup koji bolesnu osobu doživljava cjelovito: um (grč. psyche) odnosno ukupnu psihičku strukturu i tijelo (grč. soma) koji su pod utjecajem bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika. Jedan od razloga nastanka ovog modela je činjenica da svaka osoba izložena djelovanju patogena ne oboli. Kako biomedicinski model ne uključuje utjecaj socijalnih i psiholoških čimbenika na zdravlje ljudi, nameće se potreba uspostavljanja šireg biopsihosocijalnog modela, odnosno integrativne medicine. Ona razlikuje čitav niz stanja između zdravlja i bolesti te uspijeva razlučiti fine razlike u zdravlju i bolesti koje se u stvarnosti javljaju.

Integrativna medicina uglavnom nije usmjerena na nevidljivu sferu čije postojanje još nije dokazano, barem ne u obliku koji je danas uobičajen. Integrativna medicina koristi i klasične lijekove iz medicine, ali i biljne lijekove, dodatke prehrani, ovisno o procjeni liječnika i njegovom/njezinom iskustvu i znanju. Ona je po svojem pristupu holistička. Riječ holistički dolazi od grčke riječi holos (ὅλος) što znači cijeli, cjelokupan, sveobuhvatan, kompletan. I upravo to definira integrativnu medicinu.

Cilj integrativne medicine je ne samo dijagosticirati i dati lijek, odnosno promatrati uski segment jedne osobe. Tipičan je pristup u integrativnoj medicini da se u anamnezi ispita i više od same bolesti: kakva je prehrana i životne navike, kakve su poslovne i obiteljske okolnosti osobe, je li potrebna i psihološka pomoć, odnosno psihoterapija. Integrativna medicina pokušava otkloniti i druge faktore koji doprinose pojavi ili pogoršanju bolesti, ali i otkloniti razorne posljedice bolesti po psihu. Ne ostavljaju samo teške bolesti, poput tumora, posljedice po ljudsko raspoloženje. Kronične urogenitalne infekcije, alergijske bolesti poput atopijskog dermatitisa, kronične kožne bolesti poput psorijaze - tisuće je primjera takvih, relativno "manje opasnih" bolesti koje mogu ostaviti devastirajuće posljedice po kvalitetu života i psihički i emotivni integritet osobe.

Čak i veliki kritičari komplementarne i alternativne medicine jasno priznaju da konvencionalna medicina može puno toga naučiti od popularnosti komplementarne i alternativne medicine. Nedjelotvornost liječenja, nuspojave lijekova, psihološki pristup pacijentu, empatičnost, savjeti oko promjene životnih navika i životnih okolnosti - sve su to razlozi zašto ljudi posežu za komplementarnom medicinom. Konvencionalna medicina ne bi to trebala shvatiti kao ugrozu koja prijeti egzistenciji medicine, već kao podstrek napredovanju i u drugim pravcima, a ne samo farmakoterapiji. Vrlo je bitno da komplementarna medicina nikada ne isključuje konvencionalnu te joj je samo dodatna pomoć. Integrativni pristup medicine koristi konvencionalnu medicinu kao osnovu te potpomaže istu komplementarnim metodama kako bi se dobio najbolji mogući rezultat za zdravlje pacijenta.

Treba prihvatiti najbolje od svih pristupa i, ako se pokaže potreba, kombinirati više njih. Promatrati pacijenta ne kao osobu oboljelu od bolesti, već kao bolesnu osobu. To je osnova integrativne medicine i veliko olakšanje za pacijenta.


OSNIVANJE   ZAVODA   ZA   INTEGRATIVNU   MEDICINU

Da bi Medicinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku ostvario prethodno navedeno osnovan je Zavod za integrativnu medicinu na poticaj dekana Medicinskog Fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Aleksandra Včeva. Sastanak inicijalnog odbora za osnivanje Zavoda za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek održan je u Uredu dekana 10. listopada 2014. godine. Sastanku su nazočili:

 • Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik katedre za internu medicinu i povijest medicine
 • Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik Katedre za patologiju
 • Prof. dr. sc. Pavo Filaković, prodekan za odnose s nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik Katedre za psihijatriju
 • Prof. dr. sc. Radivoje Radić, Prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj, predsjednik katedre za Anatomiju
 • Prof. dr. sc. Jure Mirat, predsjednik katedre za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu
 • Prof. dr. sc. Maja Miškulin, predsjednik Katedre za obiteljsku medicinu i javno zdravstvo
 • Doc. dr. sc. Martina Smolić, Predsjednik katedre za farmakologiju
 • Doc. dr. sc. Silvio Bašić
 • Marinko Žulj, dr. med., voditelj kabineta kliničkih vještina
 • Damir Šebo, mag. oec., voditelj nabave
 • Bojan Tovjanin, dipl. ing., voditelj informatičke službe

Inicijativni odbor se pozitivno izrazio o prijedlogu osnivanja Zavoda za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

POTREBA   ZA   OSNIVANJEM   ZAVODA   ZA   INTEGRATIVNU   MEDICINU

Potreba osnivanja Zavoda za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek proizlazi iz potrebe za objedinjavanjem svih istraživača, nastavnika i djelatnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva i susjednim znanstvenim područjima. Zadatak je formirati nastavni i istraživački kadar za istraživanje mogućnosti integrativne medicine, prateći trend sjeverne Amerike, Australije i Europe.

PREDMET   ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE   DJELATNOSTI ZAVODA   ZA   INTEGRATIVNU   MEDICINU   MEDICINSKOG   FAKULTETA   OSIJEK

Znanstveno-istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za integrativnu medicinu odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih disciplina:

 • u području biomedicine i zdravstva,
 • u području humanističkih i društvenih znanosti
 • u umjetničkom području
 • u interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti

Osnivanjem Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koji je nastao strukturnom promjenom starog Medicinskog fakulteta Osijek, Zavod za integrativnu medicinu nastavio je sa svim svojim aktivnostima na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


S daljnjim razvojem Zavoda za integrativnu medicinu, razvijat će navedena polja kroz grane u njima u kojima će se provoditi djelatnost zavoda. U ostvarivanju planiranih aktivnosti podrazumijeva se intenzivna suradnja sa znanstvenicima iz Hrvatske, kao i iz inozemstva, kako unutar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog društva za integrativnu medicinu, drugih fakulteta iz područja biomedicine i zdravstva u Hrvatskoj i tradicionalnih prijateljskih fakulteta u Ljubljani, Mariboru, Novom Sadu, Pečuhu, Tuzli, Szegedu, Modeni, Štipu, Medical College of Winsconsin, itd.

USTROJ

U sklopu Zavoda djeluju slijedeće katedre i laboratoriji:

1. Katedra za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju

2. Katedra za farmakologiju i biokemiju

3. Katedra za društvene i humanističke znanosti u biomedicini

4. Laboratorij za translacijsku medicinu

 

OSNOVNA   DJELATNOST

Osnovna djelatnost Zavoda za integrativnu medicinu je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva i drugih prethodno navedenih područja, poglavito u izvođenju istraživanja s ciljem integrativnog i holističkog pristupa čovjeku.
Zavod za integrativnu medicinu provodi znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja regije Slavonije i Baranje, kao i Republike Hrvatske, a u cilju primjene rezultata istraživanja u biomedicinskim djelatnostima, na dobrobit lokalne zajednice, te svih državljana Republike Hrvatske.
Program rada Zavoda za integrativnu medicinu temelji se na ugovorenim znanstveno-istraživačkim projektima, domaćim i međunarodnim projektima, te nastavnim, istraživačkim i promidžbenim aktivnostima iz područja biomedicine i zdravstva i drugih prethodno navedenih područja.

DJELATNOST ZAVODA

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

 • sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz prethodno navedenih znanstvenih područja,
 • javnozdravstvene aktivnosti (akcije, promocije i sl.),
 • znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
 • pružanje ekspertnih specijalističkih i subspecijalističkih usluga, uključivo dijagnostičke, terapijske, preventivne i rehabilitacijske,
 • izrada elaborata, studija, planova, strategija i sl., pružanje savjetničkih i nadzornih usluga,
 • objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
 • suradnja s Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu te domaćim i inozemnim institucijama u provedbi znanstvenih istraživanja,
 • suradnja s visokom učilištima i izvođenju studijskih programa u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
 • organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica i sl.,
 • sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
 • nastavna djelatnost u okviru preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

NASTAVNA   DJELATNOST

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno izvodi nekoliko nastavnih programa: integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, diplomski sveučilišni studij sestrinstva, preddiplomski sveučilišni studij dentalne higijene, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizioterapije. Osim navedenih studija, izvode se slijedeći studiji: poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija s optometrijom, poslijediplomski specijalistički studij Neurologija i poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija.  

KNJIŽNICA

U okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek djeluje i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine. Djelatnici Zavoda (predsjednici katedri-osnivača Zavoda) su članovi uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Medicinski vjesnik, Southeastern European Medical Journala (SEEMEDJ), te drugih znanstvenih časopisa.

PROSTORIJE ZAVODA

Prostorije Zavoda za integrativnu medicinu nalaze se u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Crkvenoj 21, veličine oko 250 m2.

FINANCIRANJE ZAVODA

Znanstveno istraživački rad Zavoda financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZO-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice. Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno, a u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI   DJELATNICI   ZAVODA

Prilikom osnivanja Zavoda za integrativnu medicinu osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.

Predstojnik Zavoda za integrativnu medicinu: prof. dr. sc. Aleksandar Včev
Zamjenik predstojnika Zavoda za integrativnu medicinu: prof. dr. sc. Jure Mirat
Tajnik Zavoda za integrativnu medicinu: izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić

Ostali članovi Zavoda:

 • Prof. dr. sc. Branko Dmitrović
 • Prof. dr. sc. Pavo Filaković
 • Prof. dr. sc. Savo Jovanović
 • Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
 • Prof. dr. sc. Mladen Bušić
 • Prof. dr. sc. Maja Miškulin
 • Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić
 • Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Boban
 • Izv. prof. dr. sc. Snježana Džijan
 • Doc. dr. sc. Ana Stupin
 • Doc. dr. sc. Damir Erceg
 • Doc. dr. sc. Ivan Miloloža
 • Doc. dr. sc. Ivan Miškulin
 • Dr. sc. Atila Čokolić
 • Jelena Jakab, dr.med., asistent
 • Nikola Volarić, dr. med., asistent
 • Lucija Kuna, mag.biolog., asistent
 • Marin Kuharić, dr. med., asistent
 • Vjera Ninčević, dr. med, asistent
 • Tea Omanović Kolarić, dr. med, asistent
 • dr. sc. Nikola Raguž Lučić, postdoktorand
 • Sabina Steiner Srdarević, mag. pharm., asistent
 • dr. sc. Damir Šebo, mag. oec., postdoktorand
 • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik
 • Bojan Tovjanin, dipl.  ing. el., stručni suradnik
 • Damir Josić

TEHNIČKA    OPREMLJENOST    ZAVODA

Zavod za integrativnu medicinu opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na Internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje pretkliničke i kliničke nastave. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, sva ostala oprema koja postoji na fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za integrativnu medicinu. U sklopu Zavoda za integrativnu medicinu ustrojen je i Laboratorij za translacijsku medicinu. Voditelj Laboratorija za translacijsku medicinu je izv. prof. dr. sc. Martina Smolić.

IZDAVAČKA    DJELATNOST   I   ORGANIZACIJA   ZNANSTVENO - STRUČNIH    SKUPOVA

Djelatnici Zavoda za integrativnu medicinu sudjeluju u radu više znanstvenih časopisa. Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskaju se bilteni i news letteri, te održava web stranica. Djelatnici Zavoda sudjeluju u publiciranju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl.
Prema planiranim aktivnostima, Zavod za integrativnu medicinu sudjeluje zajedno s Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne medicinske edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.
PIN (psihijatrija, interna medicina i neurologija za doktore obiteljske medicine), Hrvatsko društvo za integrativnu medicinu i Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizirali su 2. PIN i Prvi hrvatski kongres integrativne medicine koji se održao u Opatiji od 5. do 7. rujna 2014. godine.

pin2014 3

 

DOGAĐAJI:

08.04.2015. Nacionalni centar za integrativnu medicinu u Orahovici

16.06.2015. Nacionalni centar za integrativnu medicinu u Orahovici - savjetovanje o budućem radu Centra (.pdf)

16.06.2015. Nacionalni centar za integrativnu medicinu u Orahovici - savjetovanje o budućem radu Centra - galerija slika

23.03.2016. Integrativna medicina - izjava za medije

29.09.-01.10.2016.  3rd IMC-HCV-2016

15.09.2016. Integrativna medicina, nova zdravstvena paradigma

10.-11.11.2016. 9. Europski kongres za integrativnu medicinu (ECIM), Budimpešta

03.-05.05.2017. 10. Europski (ECIM) i 12. Svjetski kongres za integrativni medicinu i zdravstvo (ICCMR) 2017, Berlin

webmail studomat